Teemahanke

teemahanke kulmakunnat kuntoon 5

Teemahankkeen kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita huomattavasti pienempiä tarpeita. Teemahankkeissa pätevät samat säännöt kuin tavanomaisissakin Leader-hankkeissa: toimien on oltava yleishyödyllisiä, hankkeen on synnytettävä jotain uutta ja toiminnan tulee kohdistua Leader Pyhäjärviseudun toiminta-alueelle.

 

Hakijoiden tulee olla yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. Lisäksi teemahankkeissa hakuaika on rajattu.

 

 

Lisäksi tarvitaan:

 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt (huom. oltava ajan tasalla)
 • yhdistyksen säännöt
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta
 • hintavertailu ja tarvittaessa kilpailutus hankintojen osalta

Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä:

 • pääpiirustukset
 • erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • rakennusseloste-lomake
 • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
 • jäljennökset viranomaisluvista (rakennuslupa, toimenpidelupa tms.)
 • palovakuutustodistus (voidaan toimittaa 1. maksua haettaessa)

Hankkeen koko

Alahankkeen minimikoko on 500 € ja maksimikoko 6000 €/hankehakija.  Tätä suuremmat hankkeet (yli 10.000€) voi toteuttaa yksittäinkin, jolloin ne eivät ole sidottuja teemahankkeen aikatauluun. Maksatusta haetaan kaksi kertaa, ja hakija voi hakea vain kerran oman hankkeen osalta. Muutokset eivät ole mahdollisia alahankkeissa.

puupenkkejä joen rannalla
metsässä infotaulu ja mies

Tuen määrä

Alahankkeiden tukiprosentti on 70 %

Omarahoitusosuus koostuu rahasta sekä (mahdollisesta) talkootyöstä.

Talkootyöllä (max 75% omarahoitusosuudesta) voidaan korvata osa omarahoituksesta. Yksityisen rahan osuus tulee olla väh 25% omarahoitusosuudesta ja mikäli talkootyön määrä ei täyty hakijan ilmoittamalla tavalla, on hakija velvollinen korvaamaan talkootyön osuuden omalla yksityisella rahalla.

Hyväksyttäviä kustannuksia

Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia investointiteemahankkeessa ovat esimerkiksi suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

 • rakennustarvikkeet
 • rakentamiseen liittyvien koneiden ja kaluston vuokraus
 • ostopalvelut
 • kone-, laite-, väline- ja kalustohankinnat
 • kirjanpito ja siihen liittyvät kulut hankkeen osalta
 • talkootyö ja kohtuullinen talkootarjoilu
kaksi henkilöä katsoo puolivalmiista vajan ikkunasta
punaiset keittiökaapit

Otathan huomioon myös nämä

Teemahankkeessa rahoitettavilla investoinneilla on 5 vuoden pysyvyysvaatimus viimeisestä maksatuksesta.

Hanketoteuttaja on velvollinen ylläpitämään investointia viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. Tuona aikana investoinnin omistusoikeutta ei voi siirtää toiselle. Investoinnin käyttöä ja omistusoikeutta koskevat muutokset voivat johtaa tuen takaisinperintään.

Jos tuettavaan hankkeeseen sisältyy rakentamisinvestointeja, tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja pitää kohteen asianmukaisesti vakuutettuna, kunnes tuki on maksettu kokonaan.

Mikäli toimenpiteen kohteena oleva alue tai rakennus sijaitsee vuokramaalla, on vuokraoikeuden oltava voimassa viisi vuotta toimenpiteen päättymisen jälkeen.

Haku

 1. Yhdistyksellä on idea, jonka sopivuudesta teemahankkeeseen ollaan yhteydessä Leader Pyhäjärviseutuun / Rauni, josta saa henkilökohtaista neuvontaa hankkeen hakemisessa.

2. Yhdistys päättää lähteä hakemaan alahanketta. Yhdistyksessä laaditaan hankesuunnitelma ja täytetään hakemuslomake. 

3. Hakija toimittaa hakulomakkeen 3325B ja hakemukseen tarvittavat liitteet Raunille 7.5.2021 mennessä.  Avoin haku aukeaa 15.3.2021

4. Leader-hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeeseen mukaan otettavat alahankkeet kesäkuun kokouksessaan. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttävien alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Leader Pyhäjärviseudulta toteuttavalle hakijalle sekä sovitaan vastuista ja työnjaosta.

5. Leader Pyhäjärviseutu tallentaa kaikki alahankkeet Hyrrään ja lähettää kaikki alahankkeet sisältävän hakemuksen Satakunnan ELY-keskukseen.

6. Leader Pyhäjärviseutu ilmoittaa hakijoille, mitkä alahankkeet on hyväksytty ja antaa hankkeen aloitusluvan.

7. Hakijoille järjestetään koulutus hankkeen toteuttamiseen ja hallintoon liittyen. Hanketta voi toteuttaa 31.12.2022 asti

8. Hakijalla tulee olla varat hankkeen toteuttamiseen, koska tuki maksetaan vasta koko teemahankkeen toteuduttua. 

rahoituskyltti