Outdoor Leader Pyhäjärviseutu

Luontomatkailuun liittyvä harrastaminen ja yritystoiminta on yleisesti nousussa kaikkialla maailmassa. Metsien, järvien, jokien sekä kaikenlainen luonnon tuottama hyvinvointi kiinnostaa laajasti niin yksittäisiä kulkijoita, perheitä kuin työpaikka- ja harrasteryhmiä. Nykyään luontokasvatus kuuluu päiväkotien ja koulujen opetus/kasvatussuunnitelmiin. Parhaimpia tapoja saada henkilökohtaisesti luontokokemuksia, on lähteä niihin kohteisiin, joissa on luotu kävijälle hyvä infrastruktuuri kaikenlaisiin luontoelämyksiin ja luontoliikkumiseen. Näitä kohteita ovat erityisesti kansallispuistot, monimuotoiset retkeilyreitistöt sekä erilaiset lähialueiden luontopolut ja ulkoilualueet.

Luonto parantaa, luonto opettaa ja luonto kehittää – näin meille kerrotaan lähes päivittäin luonnon vaikutuksista ihmisen elämään. Näitä arvoja pitää siis yrittää yhä edistää ja pyrkiä tuomaan esiin kiinnostavia luontokohteita sekä niiden hyviä ja turvallisia palveluita. Lähimatkailussa halutaan korostaa sitä, että oman asuinpiirin läheinen luonto, kulttuuriympäristö ja maisemallisesti arvokkaat kohteet voivat luoda virkistystä ilman, että täytyy matkustaa tunteja tai vuorokausia pois omalta kotiseudultaan. Ilmastomuutoksen tuomat haasteet tukevat myös lähimatkailun nostamista arvoonsa. Kaupunkilaisten ja ympäröivän maaseudun keskinäistä suhdetta voidaan parantaa kehittämällä retkeilyreitistöjen palveluita, saavutettavuutta ja tunnettuutta. Samalla voidaan luoda myös uusia elinkeinollisia mahdollisuuksia erilaisten luontoon pohjaavien asiakaspalveluiden muodossa.

Idea kansainväliseen reitistöjen kehittämishankkeeseen on tullut alun perin Ruotsista Leader Sjuhärad-yhdistykseltä. Ruotsissa on koettu, että erilaisten maaseudun retkeilyreitistöjen, historiallisten reittien ja monien ulkoilualueiden toimintojen kehittämistyötä tarvitaan, mutta aivan uusia keinoja ja tapoja kehittämistyöhön on olemassa melko vähän tai kaikista keinoista ei ole laajempaa tietoa.

Tässä  kansainvälisessä reitistöhankkeessa tullaan jakamaan tietoja ja hyviä käytäntöjä osallistujien kesken.

Kysely ulkoilureittien ja -kohteiden kehittämisestä Pyhäjärviseudulla (Eura ja Säkylä)

Pyhäjärviseudun alueen ulkoilureittien- ja – kohteiden kehittämistä selvitetään kyselyllä, jossa näiden reittien ja kohteiden käyttäjiltä haetaan tietoa alueen nykyisistä ja potentiaalista ulkoilureiteistä ja – kohteista sekä niiden kehittämistarpeista.

Kysely sisältää 13 kysymystä ja se toteutetaan osana Outdoor Leader Pyhäjärviseutu- hanketta. 

Taustakysely tehdään yhteistyössä Euran ja Säkylän kuntien kanssa ja tulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, jota kunnat hyödyntävät.  

Vastaamisesi kyselyyn on erittäin arvokasta ja tärkeää, ja sillä voit vaikuttaa ulkoilureittien ja – kohteiden kehittämiseen Pyhäjärviseudulla. 

Kyselyä saa vapaasti välittää eteenpäin.


Luontopolku Harolan muinaislehdossa

Yhteistyön lisääminen eri reitistöjen ja niiden taustaorganisaatioiden kesken.

Yhteisen tiedon jakaminen

meloja
luontopolku-kyltti

Reitistöjen turvallisuuden kehittäminen.

Osaavan palveluverkoston tukeminen /kokoaminen. Yhteiset tapaamiset sekä toiminnan kehittämisen ideat ja yhteistyö.

Luonnossa liikkujan ohjetaulu laavuille tai reiteille

Retkivinkkejä Pyhäjärviseudulla

Pyörällä

Harjureitti

Retkeily

Mikäli  suunnittelet reittejä, polkuja,  ulkoilupaikkoja tai tarvitset hankeneuvontaa sen rahoittamiseksi, ota yhteyttä